Näin toimii sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus (IAS) toimii yhteistyössä komission yksiköiden ja EU:n virastojen kanssa ja antaa riippumattomia lausuntoja ja suosituksia sisäisen valvonnan järjestelmien laadusta ja toiminnasta. 

Komission tilit tarkastaa myös ulkopuolinen tilintarkastuselin, Luxemburgissa toimiva Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma on kolmivuotinen, ja se päivitetään vuosittain. Suunnitelman laadinnassa käytetään riskiperusteista menetelmää, joka kattaa myös komission hallinnollisen johdon yksilöimät riskit. IAS:n tarkastusohjelma esitetään vuosittain tilintarkastustuomioistuimelle.

IAS raportoi sisäisen tarkastuksen seurantakomitealle, joka on tärkeä osa komission sisäistä valvontarakennetta.

Sisäisen tarkastuksen seurantakomitea

Seurantakomitea valvoo komission sisäistä tarkastusta ja raportoi vuosittain komission jäsenten kollegiolle.

Komitealla on ennaltaehkäisevä rooli: sen tehtävänä on kiinnittää huomiota ongelmiin, jotka ilman toimenpiteitä voisivat vakavasti vahingoittaa komission mainetta. Seurantakomitea varmistaa myös, että komission yksiköt toteuttavat tarkastussuositusten mukaiset jatkotoimet tehokkaasti.

Riippumattomuus

Sisäisen tarkastuksen perussääntöön on kirjattu riippumattomuuden periaate, jonka mukaan kaikkien muiden viranomaisten on pidätyttävä puuttumasta tarkastustyöhön tai tarkastusten sisältöön. Jos sisäiset tarkastajat katsovat, että heidän puolueettomuutensa vaarantuu tai näyttää vaarantuvan, heidän on annettava täydellinen selvitys asiasta. 

IAS valvoo oikeudenmukaisesti ja avoimesti kaikkia sidosryhmiä. Se on laatinut hyviä käytäntöjä, joiden pohjalta sen sisäisen tarkastuksen periaatteita sovelletaan menettelyjen kaikissa vaiheissa.

Sisäiset tarkastukset tehdään sisäisten tarkastajien järjestön (IIA) vahvistamien kansainvälisten standardien mukaisesti. Näin varmistetaan, että tarkastukset täyttävät yksityissektorilla, muissa kansainvälisissä organisaatioissa ja EU-maiden julkisissa elimissä sovellettavat korkeimmat vaatimukset.

IAS:n tarkastukset ovat myös sisäisten tarkastajien järjestön kansainvälisten ammattistandardien ja eettisten sääntöjen mukaisia.

Asiakirjat

LataaPDF - 251.2 KB
LataaPDF - 147.6 KB
LataaPDF - 331.5 KB
LataaPDF - 318 KB
LataaPDF - 172 KB
Organisaatioyksiköt