Πώς εργαζόμαστε

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου συνεργάζεται με τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Επιτροπής με σκοπό την παροχή ανεξάρτητων συμβουλών, γνωμοδοτήσεων και συστάσεων σχετικά με την ποιότητα και τη λειτουργικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Εσωτερικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί επίσης το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ένας εξωτερικός οργανισμός με έδρα το Λουξεμβούργο.  

Η ΥΕΕ εργάζεται βάσει 3ετούς σχεδίου το οποίοι επικαιροποιείται κάθε χρόνο. Το σχέδιο αυτό εκπονείται χρησιμοποιώντας μεθοδολογία αξιολόγησης του κινδύνου και των προβληματισμών που διατυπώνουν τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμά της για τον εσωτερικό έλεγχο υποβάλλεται κάθε χρόνο στον Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η ΥΕΕ υπάγεται στην επιτροπή παρακολούθησης των ελέγχων, η οποία είναι ένα άλλο σημαντικό μέρος της δομής εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιτροπή παρακολούθησης των ελέγχων

Η επιτροπή αυτή έχει την εποπτεία των θεμάτων εσωτερικού ελέγχου εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υποβάλλει ετησίως αναφορά στο Σώμα των επιτρόπων.

Διαδραματίζει προληπτικό ρόλο, εφιστώντας την προσοχή σε θέματα που, αν δεν εξεταστούν, θα μπορούσαν να πλήξουν σοβαρά τη φήμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις συστάσεις σχετικά με τους ελέγχους.

Ανεξαρτησία

Η ανεξαρτησία μας κατοχυρώνεται στον χάρτη αποστολής μας, ο οποίος απαγορεύει σε οποιαδήποτε άλλη αρχή να παρεμβαίνει στο ελεγκτικό μας έργο ή να μας ζητά να αλλάξουμε το περιεχόμενο των ελέγχων μας. Αν οι ελεγκτές μας κρίνουν ότι η αντικειμενικότητά τους εμποδίζεται, πραγματικά ή φαινομενικά, οφείλουν να δημοσιοποιήσουν πλήρως την υπόθεση. 

Η ΥΕΕ αντιμετωπίζει δίκαια και με διαφάνεια όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και έχει αναπτύξει μεθόδους χρηστής πρακτικής ώστε να ισχυροποιεί την τήρηση των αξιών της σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ελέγχου.

Όλες οι εργασίες μας διεξάγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) για την κατ’ επάγγελμα άσκηση του εσωτερικού ελέγχου, διασφαλίζοντας έτσι ότι τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα που εφαρμόζονται στον ιδιωτικό τομέα, σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και σε δημόσιους φορείς των κρατών μελών της ΕΕ.

Έχουμε πιστοποίηση ότι τηρούμε τα πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 251.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 576.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 331.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 318 KB