Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Έμπνευση

  • παρέχει ιδέες και έμπνευση (προοπτικές, δεδομένα, αποτελέσματα πολιτικής) για τις βασικές προτεραιότητες του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμβάλλει στην χάραξη της κατεύθυνσης που θα πρέπει να ακολουθούν οι πολιτικές της Επιτροπής

Διάλογος και συνεργασία

  • συμμετέχει σε συζητήσεις και συνεργάζεται για την εξεύρεση νέων τεκμηριωμένων εναλλακτικών επιλογών πολιτικής στο πλαίσιο της κοινότητας των ομάδων προβληματισμού, των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων μέσω εκτεταμένων δράσεων προβολής (σεμινάρια, διάδοση ιδεών πολιτικής, πορισμάτων και προτάσεων)

Επιτάχυνση

  • επιταχύνει τη μετατροπή αυτών των ιδεών και των δεσμεύσεων σε συγκεκριμένες και τολμηρές δράσεις (παροχή επιλογών και βέλτιστων πρακτικών) ώστε να βοηθήσει την Επιτροπή να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον

Συγκεκριμένα, η IDEA θα συνεισφέρει στις ακόλουθες προτεραιότητες της Επιτροπής:

  • γεωπολιτική και η Ευρώπη στην παγκόσμια τάξη
  • Πράσινη Συμφωνία
  • ψηφιακή μετάβαση, τεχνολογία και καινοτομία
  • κοινωνική οικονομία της αγοράς
  • το μέλλον της Ευρώπης και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Διοίκηση και οργάνωση

Επικοινωνία