Отговорности

  • управлява следните програми на ЕС: Механизъм за свързване на Европа (МСЕ), части от „Хоризонт 2020“, трансевропейски транспортни мрежи (TEN-T), „Марко Поло“ (2007 — 2013 г.)

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Годишна работна програма – бюджетен ред за определени политики и програми за финансиране през настоящата година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 391.6 KB

Контакт