Naujausia

Atsakomybės sritys

  • Teikia patikimą, ekonomiškai efektyvią ir saugią IT infrastruktūrą ir paslaugas
  • Teikia informacines sistemas ir racionalizuoja veiklos procesus
  • Kuria naujus darbuotojų darbo ir bendradarbiavimo būdus
  • Suderina IT investicijas su veiklos prioritetais, užtikrindamas rizikos ir veiklos vertės Komisijai pusiausvyrą
  • Skatina ir palengvina sąveiką, kad Europos viešojo administravimo institucijos galėtų sklandžiai bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – padalinio 2016–2020 m. strategija ir tikslai

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Skaitmeninės darbo vietos strategija, kurioje išdėstomi padalinio principai ir tikslai siekiant užtikrinti šiuolaikišką Komisijos darbuotojų darbo aplinką

IT valdymas, t. y. Komisijos informacinių technologijų paslaugų valdymo, kontrolės ir stebėjimo sistema

Kontaktiniai duomenys