Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

  • παροχή αξιόπιστων, οικονομικά αποδοτικών και ασφαλών υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής
  • παροχή συστημάτων πληροφοριών και εξορθολογισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών
  • δημιουργία νέων τρόπων εργασίας και συνεργασίας του προσωπικού
  • ευθυγράμμιση των επενδύσεων στην πληροφορική με τις επιχειρησιακές προτεραιότητες, εξισορρόπηση κινδύνων και επιχειρησιακού οφέλους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • προώθηση και διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν να συνεργάζονται χωρίς προβλήματα πέραν των εθνικών τους συνόρων

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – department strategy, objectives for 2020-2024

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Στρατηγική ψηφιακού χώρου εργασίας – έγγραφο που περιγράφει τις αρχές και τους στόχους της υπηρεσίας αυτής όσον αφορά την εξασφάλιση ενός σύγχρονου χώρου εργασίας για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διακυβέρνηση τεχνολογιών πληροφορικής – έγγραφο που καθορίζει το πλαίσιο διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των υπηρεσιών πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 215.2 KB

Επικοινωνία