Отговорности

  • осигурява надеждни, разходоефективни и сигурни компютърни услуги и инфраструктура
  • създава информационни системи и оптимизира бизнес процеси
  • създава нови начини за работа и сътрудничество между служителите
  • съобразява инвестициите в информационни технологии с бизнес приоритетите, като търси баланс между риска и добавената стойност за Комисията
  • насърчава и улеснява оперативната съвместимост, за да могат европейските публични администрации да си сътрудничат безпроблемно през националните граници

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – стратегия на ведомството с цели за 2016 – 2020 г

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Digital workplace strategy, outlining the department's principles and objectives towards a modern workplace for the staff of the Commission  

IT governance, which provides the framework for managing, controling, and monitoring  the Commission's information technology services.

Ръководство и организация

СвалиPDF - 218.7 KB

Контакт