Отговорности

  • осигурява надеждни, разходоефективни и сигурни компютърни услуги и инфраструктура
  • създава информационни системи и оптимизира бизнес процеси
  • създава нови начини за работа и сътрудничество между служителите
  • съобразява инвестициите в информационни технологии с бизнес приоритетите, като търси баланс между риска и добавената стойност за Комисията
  • насърчава и улеснява оперативната съвместимост, за да могат европейските публични администрации да си сътрудничат безпроблемно през националните граници

Планове и доклади

Стратегически план – стратегия на ведомството с цели за 2016 – 2020 г

План за управление – План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

План за управление с подробни цели, дейности и ресурси

Доклад за дейността, демонстриращ постиженията, инициативите и използваните ресурси през годината

 

Ръководство и организация

СвалиPDF - 218.7 KB

Контакт