Новини

Отговорности

  • осигурява надеждни, разходоефективни и сигурни компютърни услуги и инфраструктура
  • създава информационни системи и оптимизира бизнес процеси
  • създава нови начини за работа и сътрудничество между служителите
  • съобразява инвестициите в информационни технологии с бизнес приоритетите, като търси баланс между риска и добавената стойност за Комисията
  • насърчава и улеснява оперативната съвместимост, за да могат европейските публични администрации да си сътрудничат безпроблемно през националните граници

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – department strategy, objectives for 2020-2024

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Стратегия за виртуални работни места – принципи и цели на ведомството във връзка с осигуряването на модерна работна среда за служителите на Комисията

Управление на информационните технологии – рамка за управление, контрол и наблюдение на ИТ услугите в Комисията

Ръководство и организация

СвалиPDF - 481.5 KB

Контакт