Atsakomybės sritys

Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:

Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD padeda įgyvendinti šiuos iš Komisijos 10 politinių prioritetų

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – padalinio 2016–2020 m. strategija ir tikslai

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

Kontaktiniai duomenys