Αρμοδιότητες

  • μέριμνα για την αποτελεσματική χρήση των ανθρώπινων πόρων και τη βελτιστοποίηση της συμβολής τους στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • παροχή υπηρεσιών ανθρώπινων πόρων, από την πρόσληψη έως τη σύνταξη και πέραν αυτής
  • παροχή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και την εκπαίδευση του εν ενεργεία προσωπικού
  • μέριμνα για την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού, τα περιουσιακά στοιχεία, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και την παροχή πληροφοριών
  • θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης
  • τήρηση των αρχών της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – στρατηγική και στόχοι αυτού του διοικητικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2016-2020

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

ΤηλεφόρτωσηPDF - 277 KB

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 2.7 MB

Επικοινωνία