Αρμοδιότητες

  • μέριμνα για την αποτελεσματική χρήση των ανθρώπινων πόρων και τη βελτιστοποίηση της συμβολής τους στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • παροχή υπηρεσιών ανθρώπινων πόρων, από την πρόσληψη έως τη σύνταξη και πέραν αυτής
  • παροχή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και την εκπαίδευση του εν ενεργεία προσωπικού
  • μέριμνα για την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού, τα περιουσιακά στοιχεία, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και την παροχή πληροφοριών
  • θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης
  • τήρηση των αρχών της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών

Plans and reports

Σχέδιο διαχείρισης με λεπτομερή στοιχεία για τους στόχους, τις δραστηριότητες και τους πόρους

Έκθεση δραστηριοτήτων με τα επιτεύγματα, τις πρωτοβουλίες και τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους

Επικοινωνία