Αρμοδιότητες

Οι στόχοι μας

Σκοπεύουμε να καταστήσουμε την Ευρώπη έναν υγιεινότερο και ασφαλέστερο χώρο. Αποστολή μας είναι η προστασία της υγείας των πολιτών και η παρακολούθηση των τροφίμων που καταναλώνουν, ώστε να διασφαλίσουμε ότι είναι ασφαλή.

Οι στόχοι μας είναι:

Το έργο μας

Θα επιτύχουμε τους στόχους μας παρακολουθώντας την κατάσταση, ακούγοντας τι είναι αυτό που σας ανησυχεί και αναλαμβάνοντας δράση.

Παρακολουθούμε

Αφότου η ΕΕ θεσπίσει νόμους και πολιτικές για την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία, εναπόκειται στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν τους εν λόγω νόμους. Οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές, οι εταιρείες, οι παρασκευαστές και οι παραγωγοί τροφίμων τηρούν τους κανόνες. Ένα μέρος των καθηκόντων μας είναι να ελέγχουμε αν αυτό συμβαίνει όντως στην πράξη.

Ακούμε

Όταν χαράσσουμε πολιτικές, θέλουμε να ακούμε τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών μέσω διαβουλεύσεων. Για παράδειγμα, εξετάζουμε, μεταξύ άλλων, τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ για το εμπόριο, την ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον, και τις ανησυχίες των ενδιαφερόμενων μερών.

Δρούμε

Όπου απαιτείται να αναληφθεί ενωσιακή δράση, προτείνουμε νόμους και στηρίζουμε έργα. Στηρίζουμε επίσης τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, σε τομείς στους οποίους είναι καταλληλότερες για την ανάληψη δράσης.

Η ΓΔ SANTE καταρτίζει και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα εξής:

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – department strategy, objectives for 2020-2024

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 607.1 KB

Επικοινωνία