Úkoly

Naše cíle

Ve své práci usilujeme o vytvoření zdravější a bezpečnější Evropy. Naším posláním je chránit zdraví občanů, dohlížet na produkci potravin a zajišťovat tak jejich bezpečnost.

Usilujeme o:

Naše činnost

Našich cílů dosahujeme tím, že monitorujeme dodržování pravidel, nasloucháme zúčastněným stranám a jednáme.

Monitorujeme

Jakmile EU přijme právní předpisy týkající se bezpečnosti potravin a veřejného zdraví, jejich provádění je pak již na vládách členských států a regionálních a místních orgánech. Mají za úkol zajistit, aby příslušné orgány, podniky, výrobci a producenti potravin daná pravidla dodržovali. Součástí naší práce je ověřovat, zda je vše v pořádku.

Nasloucháme

Při tvorbě politiky se chceme prostřednictvím konzultací seznámit s názorem všech zúčastněných stran. Kromě obav zúčastněných stran bereme vždy v potaz například související politiku EU týkající se obchodu, hospodářské soutěže a životního prostředí.

Jednáme

Jakmile je třeba zásahu na úrovni EU, předkládáme právní předpisy a nabízíme podporu příslušným projektům. Pokud mají v dané situaci k realizaci vhodných kroků lepší pozici členské státy, nabízíme jim nezbytnou podporu.

GŘ SANTE vytváří a provádí politiku Komise týkající se:

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 638.9 KB

Kontakt