Atsakomybės sritys

Užsienio politikos priemonių tarnybos užduotys:

  • pirmai reaguoti į užsienio politikos poreikius ir galimybes;
  • padėti šalims įveikti krizes, palaikyti taiką ir saugumą;
  • stebėti rinkimus, remti demokratiją, žmogaus orumą ir teisinę valstybę visame pasaulyje;
  • kurti aljansus ir siekti, kad didėtų ES įtaka pasaulyje;
  • užkirsti kelią prekybai konfliktiniais deimantais ir prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti arba kankinimui;
  • reaguoti į grėsmes tarptautiniam saugumui naudojant Europos taikos priemonę.

 

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

 

 

Vadovybė ir organizacinė struktūra

Kontaktiniai duomenys