Úlohy

  • v spolupráci s národnými štatistickými orgánmi vymedziť harmonizované definície, klasifikácie a metodiky na tvorbu oficiálnych európskych štatistík
  • zhromažďovať súhrnné údaje za Európsku úniu a eurozónu, s využitím údajov, ktoré zozbierali národné štatistické orgány podľa harmonizovaných noriem
  • umožniť voľný prístup k európskym štatistikám pre subjekty s rozhodovacími právomocami a občanov prostredníctvom webovej stránky Eurostatu a ďalších nástrojov

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

Kontaktné údaje