Atsakomybės sritys

  • Bendradarbiaudama su nacionalinėmis statistikos institucijomis rengia suderintas Europos oficialios statistikos apibrėžtis, klasifikatorius ir metodus
  • Naudodamasi duomenimis, kuriuos remdamosi suderintais standartais surenka nacionalinės statistikos institucijos, apskaičiuoja Europos Sąjungos ir euro zonos suvestinius duomenis
  • Eurostato interneto svetainėje arba naudodamasi kitomis priemonėmis skelbia Europos statistiką, kad ja galėtų naudotis sprendimus priimantys asmenys ir piliečiai

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – padalinio 2016–2020 m. strategija ir tikslai

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

Kontaktiniai duomenys