Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

  • ανάπτυξη εναρμονισμένων ορισμών, ταξινομήσεων και μεθοδολογιών με στόχο την παραγωγή επίσημων ευρωπαϊκών στατιστικών, σε συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές αρχές
  • υπολογισμός συγκεντρωτικών δεδομένων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, με βάση τα δεδομένα που συλλέγουν οι εθνικές στατιστικές αρχές σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα
  • παροχή ευρωπαϊκών στατιστικών στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων και στους πολίτες μέσω του ιστότοπου της Eurostat και άλλων μέσων

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – στρατηγική και στόχοι αυτού του διοικητικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2016-2020

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Διοίκηση και οργάνωση

Επικοινωνία