Отговорности

  • разработва хармонизирани определения, класификации и методологии за изготвяне на официални европейски статистически данни в сътрудничество с националните статистически органи
  • изготвя обобщени данни за Европейския съюз и еврозоната, като използва данните, събирани от националните статистически органи съгласно хармонизираните стандарти
  • предоставя свободен достъп до европейските статистически данни на лицата, отговорни за вземането на решения, и гражданите чрез своя уебсайт и други канали

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – department strategy, objectives for 2020-2024

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

Контакт