An scéala is déanaí

Freagrachtaí

  • cuidiú le bainistiú a dhéanamh ar chodanna d'Fhís 2020, creatchlár an Aontais Eorpaigh um thaighde agus nuálaíocht
  • tionscadail taighde a reáchtáil a dtugtar tacaíocht dóibh faoin gclár Fís 2020 agus faoi CC7 (an creatchlár a tháinig roimhe) 
  • tacaíocht a chur ar fáil dá chuid cliant - iarratais ar mhaoiniú, tairbhithe agus saineolaithe neamhspleácha
  • dlúth-theagmháil a choinneáil leo siúd a fhaigheann maoiniú ón Aontas Eorpach
  • bainistiú a dhéanamh ar sheirbhís fiosrúcháin taighde an Choimisiúin Eorpaigh, dar cúram freagra a thabhairt ar cheisteanna ó iarratasóirí deontais, ó thaighdeoirí a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach agus ón bpobal
  • tacaíocht a chur ar fáil do shaineolaithe neamhspleácha i dtaca le tograí tionscadail atá san iomaíocht le haghaidh chistí taighde an Aontais Eorpaigh a mheas agus cuidiú le bailíochtú dlíthiúil agus airgeadais a dhéanamh ar rannpháirtithe an chláir

Cláir

Deiseanna cistiúcháin do thograí

Taighde atá á chistiú trí Fhís 2020

Bainistíonn an ghníomhaireacht

2007-2013 (An seachtú creatchlár le haghaidh taighde agus forbairt teicneolaíochta) 

Thart ar 11,000 togra, faoi chuimsiú an seachtú creatchlár le haghaidh taighde agus forbairt teicneolaíochta (CC7), réamhtheachtaí an chláir Fís 2020, atá á mbainistiú ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde

Rialachas

Legal basis and governance of the European Research Executive Agency

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

An clár oibre bliantúil – an líne bhuiséid do bheartais áirithe agus cláir mhaoiniúcháin sa bhliain reatha

Ceannaireacht agus eagraíocht

ÍoslódáilPDF - 409.9 KB

Teagmháil