Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

  • συμβολή στη διαχείριση μερών του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» - του ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία
  • διαχείριση ερευνητικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και το πρόδρομό του πρόγραμμα ΠΠ7 
  • παροχή στήριξης στους πελάτες του - αιτούντες χρηματοδότηση, δικαιούχους και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες
  • διατήρηση στενών επαφών με τους δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ
  • διαχείριση της Υπηρεσίας Πληροφοριών για την Έρευνα, η οποία απαντά σε ερωτήσεις που υποβάλλουν οι αιτούντες επιχορηγήσεις, οι ερευνητές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, καθώς και το κοινό
  • στήριξη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που αξιολογούν προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών σχεδίων και παροχή βοήθειας για τη νομική και χρηματοοικονομική επικύρωση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα

Προγράμματα

Δυνατότητες χρηματοδότησης σχεδίων

Τρέχον χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας διαχειρίζεται τα εξής:

2007-2013 (7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη) 

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας διαχειρίζεται γύρω στα 11.000 σχέδια στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΠΠ7) -πρόδρομου του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»- στους εξής τομείς:

Διακυβέρνηση

Legal basis and governance of the European Research Executive Agency

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας – γραμμή του προϋπολογισμού για ορισμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά προγράμματα το τρέχον έτος

Annual budgets - overview of the annual operating budgets and accounts

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 369.1 KB

Επικοινωνία