Отговорности

  • подпомага управлението на части от програма „Хоризонт 2020“, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации
  • ръководи научноизследователски проекти, финансирани по „Хоризонт 2020“ и РП7, нейния предшественик 
  • оказва помощ на клиентите си — кандидати за финансиране, бенефициери и независими експерти
  • поддържа тесни контакти с получателите на средства от ЕС
  • отговаря на запитвания от страна на кандидати за безвъзмездни средства, изследователи, финансирани от ЕС, и граждани
  • подпомага независимите експерти, които оценяват предложенията за проекти, конкуриращи се за финансиране от ЕС, и правното и финансовото утвърждаване на участниците в програмата

Програми

Възможности за финансиране на проекти

Настоящата програма за финансиране „Хоризонт 2020“

Агенцията ръководи

2007 — 2013 г. (Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие) 

Изпълнителната агенция за научни изследвания ръководи около 11 000 проекта в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (РП7), предшественика на „Хоризонт 2020“, в тези области

Управление

Legal basis and governance of the European Research Executive Agency

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Годишна работна програма – бюджетен ред за определени политики и програми за финансиране през настоящата година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 409.9 KB

Контакт