Atsakomybės sritys

  • Administruoja programą „Horizontas 2020“
  • Vykdo metinę darbo programą
  • Skelbia kvietimus teikti finansavimo paraiškas
  • Teikia informaciją ir pagalbą paraiškų teikėjams
  • Sudaro ir tvarko susitarimus dėl dotacijų
  • Padeda EMTT mokslo tarybai
  • Skleidžia informaciją apie Europos mokslinių tyrimų tarybą (EMTT)

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Metinė darbo programa – tam tikroms politikos sritims ir finansavimo programoms einamaisiais metais skirta biudžeto eilutė

Vadovybė ir organizacinė struktūra

  • Waldemar Kütt
    Laikinai einantis (-i) generalinio direktoriaus pareigas
ParsisiųsdintiPDF - 399 KB

Kontaktiniai duomenys