Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

  • διαχείριση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
  • εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος εργασίας
  • υλοποίηση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση
  • ενημέρωση και στήριξη των αιτούντων
  • σύναψη και διαχείριση συμφωνιών επιχορήγησης
  • παροχή βοήθειας στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας
  • επικοινωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας – γραμμή του προϋπολογισμού για ορισμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά προγράμματα το τρέχον έτος

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 409 KB

Επικοινωνία