Отговорности

  • управлява програмата „Хоризонт 2020“
  • изпълнява годишната работна програма
  • изготвя покани за представяне на предложения за финансиране
  • предоставя информация на кандидатите и им оказва съдействие
  • подписва и управлява споразумения за отпускане на безвъзмездни средства
  • оказва съдействие на научния съвет към Европейския научноизследователски съвет (ЕНС)
  • води комуникацията във връзка с ЕНС

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Годишна работна програма – бюджетен ред за определени политики и програми за финансиране през настоящата година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 332.4 KB

Контакт