Úlohy

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie riadi tieto programy EÚ:

  • Nástroj na prepájanie Európy (NPE) 
  • Horizont Európa
  • inovačný fond
  • Program LIFE
  • mechanizmus EÚ na financovanie energie z obnoviteľných zdrojov
  • Mechanizmus spravodlivej transformácie
  • Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond 

Táto agentúra riadi programy na podporu politík týkajúcich sa:

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Ročný pracovný program – rozpočet na určité politiky a programy financovania na daný rok

Vedenie a organizácia

Kontaktné údaje