Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον διαχειρίζεται τα ακόλουθα προγράμματα της ΕΕ:

  • Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) 
  • Ορίζων Ευρώπη
  • Ταμείο Καινοτομίας
  • Πρόγραμμα LIFE
  • Χρηματοδοτικός μηχανισμός της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Μηχανισμός δίκαιης μετάβασης
  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 

Ο οργανισμός αυτός διαχειρίζεται προγράμματα για την υποστήριξη πολιτικών σχετικά με:

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας – γραμμή του προϋπολογισμού για ορισμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά προγράμματα το τρέχον έτος

Διοίκηση και οργάνωση

Επικοινωνία