Pristojnosti

Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo pripravlja in izvaja politiko Evropske komisije na področju:

Med 10 političnimi prednostnimi nalogami Evropske komisije Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo prispeva k naslednjim:

The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and programmes, notably

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – department strategy, objectives for 2020-2024

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Letni delovni program – proračunske vrstice za nekatere politike in programe financiranja v tekočem letu

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 458.7 KB

Kontakt