Atsakomybės sritys

Agentūros veikla

  • Finansavimo sąlygų nustatymas ir gairių rengimas
  • Paraiškų vertinimas
  • Projektų atranka ir susitarimų dėl projektų pasirašymas
  • Glaudžių ryšių su paramos gavėjais palaikymas ir projektų priežiūra
  • Informacija ir parama paraiškų teikėjams ir paramos gavėjams
  • Europos Komisijos politikos rėmimas

Susiję klausimai

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Metinė darbo programa – tam tikroms politikos sritims ir finansavimo programoms einamaisiais metais skirta biudžeto eilutė

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 645.7 KB

Kontaktiniai duomenys