Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Τι κάνουμε

  • καθορίζουμε τους όρους και παρέχουμε οδηγίες για δυνατότητες χρηματοδότησης
  • αξιολογούμε τις αιτήσεις
  • επιλέγουμε έργα και υπογράφουμε σχετικές συμφωνίες
  • διατηρούμε στενές επαφές με τους δικαιούχους και παρακολουθούμε τα έργα
  • ενημερώνουμε και στηρίζουμε τους αιτούντες και τους δικαιούχους
  • στηρίζουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συναφή θέματα

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας – γραμμή του προϋπολογισμού για ορισμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά προγράμματα το τρέχον έτος

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 658.3 KB

Επικοινωνία