Jaunumi

Atbildība

Ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorāts (ECFIN ĢD) sagatavo ekonomikas prognozes un veic uzņēmumu un patērētāju aptaujas, ko izmanto ES ekonomikas politikas veidošanā. Tas arī koordinē Komisijas darbu, lai izveidotu dziļāku un taisnīgāku ekonomisko un monetāro savienību (EMS), un veicina ES ietekmi ekonomikā pasaules mērogā. Visbeidzot, ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par ekonomikas politikas koordināciju, kas notiek Eiropas pusgada ietvaros, kā arī par fiskālās un finanšu stabilitātes nodrošināšanu ES.

ECFIN ĢD strādā, lai veicinātu atgūšanos no koronavīrusa krīzes, atbalstītu iedzīvotājus un uzņēmumus un veidotu zaļāku, digitālāku un noturīgāku Eiropas ekonomiku saskaņā ar ES ilgtermiņa mērķiem un Komisijas prioritātēm, kas paredz veidot ekonomiku, kas darbojas cilvēku labā, un īstenot Eiropas zaļo kursu. Šajā nolūkā ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par plašu instrumentu klāstu, kuru mērķis ir palīdzēt atgūties.

  • ECFIN ĢD kopā ar Atveseļošanas un noturības darba grupu (RECOVER) atbild par ES galvenā atveseļošanas instrumenta — Atveseļošanas un noturības mehānisma 672,5 miljardu eiro apmērā — īstenošanu.
  • Tas ir atbildīgs par Eiropas pagaidu atbalsta instrumenta bezdarba riska mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) īstenošanu, sniedzot finansiālu palīdzību dalībvalstīm līdz 100 miljardu eiro apmērā, lai aizsargātu darba ņēmējus un darbvietas, atbalstot saīsināta darbalaika shēmas un līdzīgus pasākumus.
  • Tas ir atbildīgs arī par Eiropas investīciju pamatprogrammas InvestEU izveidi un īstenošanu, lai stimulētu Eiropas ekonomiku un mobilizētu privātos ieguldījumus visā Eiropā.
  • Vēl tas ir atbildīgs par makrofinansiālās palīdzības programmām (MFP) partnervalstīm, tai skaitā 3 miljardu eiro vērtu MFP paketi desmit paplašināšanās un kaimiņattiecību partneriem, kuras mērķis ir palīdzēt tiem mazināt koronavīrusa pandēmijas ekonomisko ietekmi.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – department strategy, objectives for 2020-2024

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 451.2 KB

Kontakti