Viimati lisatud

Ülesanded

Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat koostab majandusprognoose ning korraldab ettevõtlus- ja tarbijauuringuid, et toetada ELi majanduspoliitikat. Samuti koordineerib ta komisjoni tööd süvendatud ja õiglasema majandus- ja rahaliidu loomisel ning edendab ELi ülemaailmset rolli majandusvaldkonnas. Lisaks vastutab peadirektoraat majanduspoliitika koordineerimise (eelkõige Euroopa poolaasta kaudu) ning ELi eelarve- ja finantsstabiilsuse tagamise eest.

Peadirektoraat töötab selle nimel, et hõlbustada koroonakriisist taastumist, toetada inimesi ja ettevõtjaid ning ehitada üles keskkonnahoidlikum, digitaalsem ja vastupidavam Euroopa majandus kooskõlas ELi pikaajaliste eesmärkide ja komisjoni prioriteetidega ehitada üles inimeste hüvanguks toimiv majandus ja järgida Euroopa rohelist kokkulepet. Sel eesmärgil vastutab peadirektoraat mitmesuguste vahendite eest, mille eesmärk on majanduse taastamisele kaasa aidata:

  • Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat vastutab koos taaste ja vastupidavuse rakkerühmaga (RECOVER) ELi peamise taastevahendi – 672,5 miljardi euro suuruse taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise eest.
  • Ta vastutab eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA) rakendamise eest, andes liikmesriikidele kuni 100 miljardit eurot rahalist abi töötajate kaitsmiseks ja töökohtade säilitamiseks, toetades lühendatud tööaja kavasid ja muid sarnaseid meetmeid.
  • Peadirektoraat vastutab programmi „InvestEU“ loomise ja rakendamise eest. InvestEU on ELi kavandatav peamine investeerimisprogramm, mille eesmärk on käivitada Euroopa majandus ja kaasata erainvesteeringuid kogu Euroopas.
  • Ta vastutab partnerriikidele suunatud makromajandusliku finantsabi programmide eest, sealhulgas kümnele laienemis- ja naabruspoliitika partnerile mõeldud kolme miljardi euro suuruse makromajandusliku finantsabi paketi eest, mille eesmärk on aidata neil leevendada koroonaviiruse pandeemia majanduslikke tagajärgi.

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – department strategy, objectives for 2020-2024

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 451.2 KB

Kontaktandmed