Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Η γενική διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS) ηγείται των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και του διαστήματος.

Όσον αφορά τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, η ΓΔ DEFIS είναι αρμόδια για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, διασφαλίζοντας την εξέλιξη μιας αξιόλογης ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας.

Όσον αφορά τον τομέα του διαστήματος, η ΓΔ DEFIS είναι αρμόδια για την υλοποίηση του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ, το οποίο αποτελείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus), το Ευρωπαϊκό παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (Galileo) και την Ευρωπαϊκή υπηρεσία υπέρθεσης για τη γεωστατική πλοήγηση (EGNOS).

Ορισμένες βασικές δράσεις και προτεραιότητες για το επόμενο έτος:

  • υλοποίηση και εποπτεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
  • δημιουργία μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού και επιβολή των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας·
  • πορεία προς την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα
  • προώθηση μιας ισχυρής και καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας, με διαφύλαξη της αυτόνομης, αξιόπιστης και οικονομικά αποδοτικής πρόσβασης της ΕΕ στο διάστημα
  • υλοποίηση του μελλοντικού διαστημικού προγράμματος στο οποίο εντάσσονται το Galileo, η EGNOS και το Copernicus
  • διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης των πόρων μας στο έπακρο ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για το κλίμα, βελτιώνοντας την κρίσιμη σχέση μεταξύ διαστήματος και άμυνας και ασφάλειας.

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 380.7 KB

Επικοινωνία