Zakres obowiązków

  • informowanie działów Komisji gromadzących dane osobowe oraz osób, których dane są gromadzone („osoby, których dane dotyczą”), o ich prawach i obowiązkach wynikających z rozporządzenia (UE) 2018/1725
  • czuwanie nad tym, by działy Komisji przetwarzały dane osobowe zgodnie z prawem
  • badanie spraw dotyczących ochrony danych
  • prowadzenie rejestru podejmowanych przez działy Komisji działań, które polegają na przetwarzaniu danych osobowych
  • współpraca z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

Kierownictwo i organizacja

Kontakt