Atsakomybės sritys

  • Asmens duomenis renkančias Komisijos tarnybas ir asmenis, kurių duomenys renkami (vadinamuosius duomenų subjektus) informuoja apie jų teises ir pareigas pagal Reglamentą (ES) 2018/1725
  • Užtikrina, kad Komisijos tarnybos tvarkydamos asmens duomenis nepažeistų teisės
  • Nagrinėja duomenų apsaugos klausimus
  • Registruoja Komisijos tarnybų atliktus asmens duomenų tvarkymo veiksmus
  • Bendradarbiauja su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu

Vadovybė ir organizacinė struktūra

Kontaktiniai duomenys