Αρμοδιότητες

  • ενημέρωση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συλλέγουν προσωπικά δεδομένα («υπεύθυνοι επεξεργασίας») καθώς και των ατόμων των οποίων συλλέγονται τα δεδομένα («υποκείμενα των δεδομένων ») σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον κανονισμό 45/2001
  • μέριμνα για την τήρηση της νομοθεσίας εκ μέρους των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  • διερεύνηση περιπτώσεων που άπτονται της προστασίας δεδομένων
  • τήρηση μητρώου πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • συνεργασία με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Διοίκηση και οργάνωση

Επικοινωνία