Отговорности

  • информира службите на Комисията, които събират лични данни („контролиращи органи“), и лицата, чиито данни се събират („субекти на данни“), за техните права и задължения съгласно Регламент № 45/2001
  • гарантира спазването на законодателството от страна на службите на Комисията, когато те обработват лични данни
  • разследва въпроси, свързани със защитата на личните данни
  • води регистър на всички операции по обработка на лични данни, извършвани от службите на Комисията
  • сътрудничи си с Европейския надзорен орган по защита на данните

Ръководство и организация

Контакт