Atbildība

  • Īstenot ES veselības aizsardzības programmu, patērētāju aizsardzības programmu un iniciatīvu “Labāka apmācība nekaitīgai pārtikai”.
  • Uzturēt sakarus ar aptuveni 2800 finansējuma saņēmējiem un līgumslēdzējiem, kuri iesaistīti gandrīz 400 projektos vai pakalpojumu līgumos, ko īsteno veselības, patērētāju aizsardzības un pārtikas nekaitīguma jomās.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Gada darba programma – budžeta postenis atsevišķām pašreizējā gada finansējuma programmām un politikas virzieniem

Vadība un organizācija

Kontakti