Αρμοδιότητες

As from 1 April 2021 CHAFEA mandate and activities are reassigned as follows:

The Consumer Programme  is delegated to the European Innovation Council and SMEs Executive Agency  'EISMEA' former EASME.

The Promotion of agricultural products is delegated to the European Research Executive Agency ‘EREA’  former REA.

Better Training for Safer Food (BTSF) and the Health Programme are delegated to the newly created European Health and Digital Executive Agency 'HaDEA'.

See the Commission Implementing Decision on the delegation of programmes to the six executive agencies.

Previously, this department managed programmes in support of policies on:

  • υλοποίηση του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία, του προγράμματος για τους καταναλωτές και της πρωτοβουλίας «Καλύτερη Κατάρτιση για Ασφαλέστερα Τρόφιμα»
  • διαχείριση των σχέσεων με 2.800 δικαιούχους και αναδόχους 400 έργων/υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, της προστασίας των καταναλωτών και της ασφάλειας των τροφίμων

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας – γραμμή του προϋπολογισμού για ορισμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά προγράμματα το τρέχον έτος

Διοίκηση και οργάνωση

  • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
    Διευθυντής

    Véronique Wasbauer

Επικοινωνία