Atsakomybės sritys

Visos bendrovės turi sąžiningai konkuruoti vienodomis sąlygomis ir būti vertinamos pagal savo nuopelnus. Todėl siekdamos geresnio ES rinkų veikimo Komisija drauge su nacionalinėmis konkurencijos institucijomis tiesiogiai užtikrina Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 101–106 straipsniuose nustatytų ES konkurencijos taisyklių vykdymą. Tai naudinga vartotojams, įmonėms ir visai Europos ekonomikai.

Komisijoje už šias tiesioginio vykdymo užtikrinimo galias visų pirma atsakingas Konkurencijos generalinis direktoratas (GD). Daugiau apie tai...

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – department strategy, objectives for 2020-2024

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Konkurencijos politikos metinė ataskaita - Konkurencijos politikos metinėje ataskaitoje apžvelgiamos svarbiausios Europos Komisijos politinės bei teisėkūros iniciatyvos ir sprendimai, priimti remiantis ES konkurencijos teisės aktais.

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 402.8 KB

Kontaktiniai duomenys