Ülesanded

Koostöös liikmesriikide konkurentsiasutustega jõustab Euroopa Komisjon vahetult ELi konkurentsieeskirju, s.o ELi toimimise lepingu artikleid 101–106. Selle tegevuse eesmärk on tagada ELi turgude parem toimimine, jälgides, et kõik ettevõtted konkureeriksid vastavalt oma seisundile võrdselt ja ausalt. Sellest on kasu nii tarbijatele, ettevõtetele kui Euroopa majandusele tervikuna.

Euroopa Komisjonis on otsesed jõustamisvolitused eelkõige konkurentsi peadirektoraadi ülesandeks. Lugege täiendavalt…

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – department strategy, objectives for 2020-2024

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Konkurentsipoliitika aastaaruanne - Aruanne esitab ülevaate Euroopa Komisjoni vastu võetud olulisemate poliitikavaldkondade, õiguslike algatuste ning otsuste kohta ELi konkurentsiseaduse rakendamisel.

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 399.1 KB

Kontaktandmed