Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή, από κοινού με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, εφαρμόζει άμεσα τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ ( άρθρα 101-106 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)), ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικότερα οι ευρωπαϊκές αγορές και να εξασφαλίζονται ισότιμοι και δίκαιοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν, ωφελούνται οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και η ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της.

Η αρμόδια υπηρεσία για την άσκηση αυτών των εξουσιών είναι η Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) Ανταγωνισμού της Επιτροπής. Περισσότερα ...

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – department strategy, objectives for 2020-2024

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Ετήσια έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού - Η έκθεση αυτή περιέχει επισκόπηση των σημαντικότερων πρωτοβουλιών όσον αφορά την πολιτική και τη νομοθεσία ανταγωνισμού καθώς και των αποφάσεων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου περί ανταγωνισμού.

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 402.8 KB

Επικοινωνία