Отговорности

Европейската комисия заедно с националните органи в областта на конкуренцията пряко прилага правилата на ЕС за конкуренция, членове 101-106 от Договора за функционирането на ЕС, с цел по-добро функциониране на пазарите на Съюза чрез гарантиране на равнопоставеност и лоялна конкуренция между предприятията въз основа на техните способности. Това е от полза за потребителите, предприятията и европейската икономика като цяло.

В рамките на Комисията Генерална дирекция „Конкуренция“ носи главната отговорност за тези правомощия за пряко прилагане. Още...

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – department strategy, objectives for 2020-2024

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Годишен доклад за политиката в областта на конкуренцията - В доклада се прави обзор на най-важните политически и законодателни инициативи и решения, приети от Европейската комисия в процеса на прилагане на правото на ЕС в областта на конкуренцията.

Ръководство и организация

СвалиPDF - 402.8 KB

Контакт