Atbildība

Klimata politikas ģenerāldirektorāts (CLIMA ĢD) vada Eiropas Komisijas centienus gan ES, gan starptautiskā līmenī cīnīties pret klimata pārmaiņām.

Tā galvenais uzdevums ir izstrādāt un īstenot ES klimata rīcībpolitikas un stratēģijas, lai ES līdz 2050. gadam varētu kļūt par pirmo klimatneitrālo un klimatnoturīgo pasaules daļu.

CLIMA ĢD ir vadoša loma tādu izmaksefektīvu rīcībpolitiku un tiesību aktu izstrādē un īstenošanas sekmēšanā, kas dod iespēju realizēt Eiropas zaļo kursu. Ģenerāldirektorāts atbalsta inovatīvas dekarbonizācijas tehnoloģijas globālās sasilšanas apkarošanai. Tā mērķis ir rūpēties par labklājību un labbūtību, Eiropā iedzīvināt jaunu klimata kultūru un mainīt uzvedību visā mūsu sabiedrībā. Tas gādā par vērienīgu globālo līderību klimatrīcības jomā, aizsargājot ozona slāni un spēcinot starptautisko un iekšējo oglekļa tirgu. Tas atbalsta finansējuma zaļināšanu, nodrošinot klimatrīcības principu integrēšanu ES budžetā, ES un dalībvalstu rīcībpolitikās.

Saistītās rīcībpolitikas jomas:

 

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – department strategy, objectives for 2020-2024

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 320.1 KB

Kontakti