Ülesanded

Kliimameetmete peadirektoraat juhib Euroopa Komisjoni püüdlusi kliimamuutuste vastases võitluses ELi ja rahvusvahelisel tasandil.

Selle peamine ülesanne on töötada välja ELi kliimapoliitika ja -strateegiad ning neid rakendada, et EL saaks 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks ja kliimamuutustele vastupanuvõimeliseks maailmajaoks.

Kliimameetmete peadirektoraadil on juhtiv roll kulutõhusa poliitika ja õigusaktide väljatöötamisel ja nende rakendamise hõlbustamisel, et saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgid. Peadirektoraat edendab uuenduslikke CO2-heite vähendamise tehnoloogiaid, et võidelda globaalse soojenemise vastu. Selle eesmärk on tagada jõukus ja heaolu, juurutada Euroopas uus kliimakultuur ja muuta käitumist kogu ühiskonnas. Peadirektoraat aitab säilitada ambitsioonika ülemaailmse juhtpositsiooni kliimameetmete valdkonnas, kaitstes osoonikihti ning tõhustades rahvusvahelist ja siseriiklikku CO2-turgu. See aitab kaasa rahastamise keskkonnahoidlikumaks muutmisele, tagades kliimameetmete integreerimise ELi eelarvesse ning ELi ja liikmesriikide poliitikasse.

Seotud poliitikavaldkonnad:

 

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – department strategy, objectives for 2020-2024

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 304.8 KB

Kontaktandmed