Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (ΓΔ CLIMA) καθοδηγεί τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο.

Κύρια αποστολή της είναι η διαμόρφωση και η εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών της ΕΕ για το κλίμα, ώστε η ΕΕ να μπορέσει να μετατραπεί στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή ήπειρο έως το 2050.

Η ΓΔ CLIMA διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην εκπόνηση και την προώθηση της εφαρμογής οικονομικά αποδοτικών πολιτικών και νομοθεσίας σχετικά με την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Προωθεί καινοτόμες τεχνολογίες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, με στόχο την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επιδιώκει να διασφαλίσει ευμάρεια και ευημερία, καλλιεργώντας νέες αντιλήψεις όσον αφορά το κλίμα στην Ευρώπη και μεταβάλλοντας συμπεριφορές στην κοινωνία μας. Κατέχει μια φιλόδοξη παγκόσμια ηγετική θέση στη δράση για το κλίμα, προστατεύοντας τη στιβάδα του όζοντος και προωθώντας τη διεθνή και εγχώρια αγορά ανθρακούχων εκπομπών. Συμβάλλει στον οικολογικό προσανατολισμό της χρηματοδότησης, διασφαλίζοντας την ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ καθώς και στις πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών.

Σχετικοί τομείς πολιτικής:

 

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – department strategy, objectives for 2020-2024

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 304.8 KB

Επικοινωνία