Ansvarsområden

  • Ta fram kommissionens budgetförslag, som sedan läggs fram för Europaparlamentet och rådet för omröstning.
  • Förvalta EU:s utgifter.
  • Anslå resurser till kommissionens avdelningar.
  • Samla in EU-ländernas bidrag till EU-budgeten.
  • Förvalta EU:s likvida medel, göra utbetalningar och ta emot intäkter.
  • Publicera EU:s årliga räkenskaper.
  • Föreslå och genomföra EU-budgetens regelverk.
  • Samordna förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet från beredningen till uppföljningen av Europaparlamentets och rådets rekommendationer.
  • Rapportera om genomförandet av budgeten.
  • Sköta kommissionens system för periodiserad redovisning.

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – avdelningens strategi och mål för 2016–2020

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 508 KB

Kontakt