Úlohy

This department develops and carries out the Commission's policies on:

  • príprava návrhov rozpočtu predkladaných Komisiou, ktoré následne schvaľuje Európsky parlament a Rada
  • riadenie výdavkov EÚ
  • prerozdeľovanie zdrojov medzi útvary Komisie
  • výber príspevkov do rozpočtu od krajín EÚ
  • riadenie úloh štátnej pokladne, uskutočňovanie všetkých platieb a preberanie všetkých príjmov do rozpočtu EÚ
  • uverejňovanie ročnej účtovnej závierky EÚ
  • predkladanie návrhov a vykonávanie regulačného rámca pre rozpočet EÚ
  • koordinácia postupu udeľovania absolutória, od prípravy po opatrenia nadväzujúce na odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o udelení absolutória
  • podávanie správ o plnení rozpočtu EÚ
  • riadenie účtovného systému Komisie (ABAC)

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

Budget - Organisation chart

Kontaktné údaje