Zakres obowiązków

  • przygotowywanie propozycji budżetowych Komisji, nad którymi następnie głosuje Parlament Europejski i Rada
  • zarządzanie wydatkami UE
  • przydzielanie środków działom Komisji
  • pobieranie wkładu krajów UE do budżetu
  • zarządzanie funkcją związaną z zasobami finansowymi, dokonywanie wszystkich wypłat oraz otrzymywanie całości wpływów do budżetu UE
  • publikowanie rocznego sprawozdania finansowego UE
  • proponowanie i wdrażanie ram prawnych dotyczących budżetu UE
  • koordynowanie procedury udzielania absolutorium, od przygotowania po działania następcze w związku z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie absolutorium
  • zdawanie sprawozdań z wykonania budżetu UE
  • zarządzanie rachunkowością memoriałową, stanowiącą system rachunkowy Komisji

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2016–2020

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 427.7 KB

Kontakt