Αρμοδιότητες

  • προετοιμασία των δημοσιονομικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις οποίες διενεργείται στη συνέχεια ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
  • διαχείριση των δαπανών της ΕΕ
  • κατανομή των διαθέσιμων πόρων μεταξύ των διοικητικών τμημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • συγκέντρωση των δημοσιονομικών συνεισφορών των χωρών της ΕΕ
  • διαχείριση του ταμείου, εκτέλεση όλων των πληρωμών και είσπραξη όλων των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ
  • δημοσίευση των ετήσιων λογαριασμών της ΕΕ
  • υποβολή προτάσεων για το κανονιστικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ και υλοποίησή του
  • συντονισμός της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής, από την προετοιμασία μέχρι την παρακολούθηση των σχετικών συστάσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
  • υποβολή εκθέσεων επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ
  • διαχείριση του ABAC, του λογιστικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – στρατηγική και στόχοι αυτού του διοικητικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2016-2020

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 327.8 KB

Επικοινωνία