Отговорности

This department develops and carries out the Commission's policies on:

  • изготвя предложенията на Комисията за бюджета, които след това се гласуват от Европейския парламент и Съвета
  • управлява разходите на ЕС
  • разпределя средства между службите на Комисията
  • събира вноските в бюджета от страните от ЕС
  • грижи се за финансовото управление, извършва всички плащания и получава всички приходи в бюджета на ЕС
  • публикува годишните счетоводни отчети на ЕС
  • предлага и прилага регулаторната рамка за бюджета на ЕС
  • координира процедурата по освобождаване от отговорност – от подготовката до последващите действия във връзка с препоръките на Парламента и Съвета
  • докладва за изпълнението на бюджета на ЕС
  • управлява ABAC, счетоводната система на Комисията.

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – department strategy, objectives for 2020-2024

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 392.3 KB

Контакт