Pristojnosti

Generalni direktorat za kmetijstvo pripravlja in izvaja politiko Evropske komisije na področju:

Med 10 političnimi prednostnimi nalogami Evropske komisije Generalni direktorat za kmetijstvo prispeva k naslednjim:

Načrti in poročila

Načrt upravljanja s podrobnejšim opisom ciljev, dejavnosti in sredstev

Poročilo o dejavnostih z opisom dosežkov, pobud in porabljenih sredstev v posameznem letu

Strateški načrt z opredelitvijo strategije in ciljev direktorata v obdobju 2016–2020

Letni delovni program Komisije

Kontakt