Αρμοδιότητες

Η ΓΔ AGRI καταρτίζει και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα εξής:

Σε σχέση με τις 10 πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΓΔ AGRI συμβάλλει στα εξής:

Σχέδιο διαχείρισης με λεπτομερή στοιχεία για τους στόχους, τις δραστηριότητες και τη χρήση των πόρων

Έκθεση δραστηριοτήτων με τα επιτεύγματα, τις πρωτοβουλίες και τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής