Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση AGRI καταρτίζει και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα εξής:

Σε σχέση με τις 10 πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΓΔ AGRI συμβάλλει στα εξής:

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – στρατηγική και στόχοι αυτού του διοικητικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2016-2020

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Σχέδια και εκθέσεις

Σχέδιο διαχείρισης με λεπτομερή στοιχεία για τους στόχους, τις δραστηριότητες και τους πόρους

Έκθεση δραστηριοτήτων που δείχνει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, τις πρωτοβουλίες και τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους

Στρατηγικό σχέδιο που εξηγεί τη στρατηγική και τους στόχους της γενικής αυτής διεύθυνσης για την περίοδο 2016-2020

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 163.5 KB

Επικοινωνία